Herceg Novi, delavnica, 2. do. 4. septembra 2014

Tretja delavnica projekta STATUS v Herceg Novem je bila  od 2. do 4. 9. 2014. Pred tem je bil pripravljalni sestanek, ki se ga je udeležil lokalna skupina projekta Status. 

Delavnice so se udeležili povabljeni deležniki iz različnih lokalnih organizacij, javnih servisov, podjetij, predstavniki vlade, šolstva in lokalne uprave. Povabljeni so bili novi odločevalci, ki so dali svoj velik prispevek k delavnici.

Prvi dan so udeleženci razpravljali o predlaganih projektih v zvezi z razvojem turizma, drugi dan je bila razprava o   akcijskih načrtih in projektu razvoja infrastrukture.

Lokalna projektna skupina je z veseljem sprejela strokovno partnerko Barbaro Mušič, predstavnico Urbanističnega inštituta Republike Slovenije iz Ljubljane. Z njeno pomočjo so lahko bolje predstavili pomembnost urbanih strategij in vsebino predstavitvenega plakata z načrti.

Župan Herceg Novega se je sestal z Barbaro Mušič in lokalno projektno skupino. Na sestanku je bila še posebej poudarjen pomen tega projekta za občino Herceg Novi.

Ker je bila 2. delavnica relativno slabo obiskana, je lokalna projektna skupina pripravila seznam potencialnih projektov, povezanih s turizmom in razvojem infrastrukture  ter ga predstavila na spletni strani občine Herceg Novi, da bi  pridobila povratne informacije od občanov. Predstavljeno je bilo v obliki ankete v mesecu avgustu. Rezultati so pokazali, da je bila uporaba takega načina vključevanja javne participacije zelo uspešna. Rezultati te ankete so bili predstavljeni na 3. delavnici in so bili dobro izhodišče za diskusijo o predlaganih projektih in akcijskih načrtih.

Na 3. delavnico so bili povabljeni tudi mediji. Lokalni  televiziji Boka TV, Radio Herceg Novi in Radio Jadran so o dogodku poročali.  

Kavala, projektni teden in delavnica, 29. septembra do 3. oktobra 2014

STATUS načrtovalski teden (Project Planning Week) in 4. delavnica projekta sta bila v Kavali med 29. 9. in 3. 10. 2014. Sodelovala je vodstvena skupina projekta, strokovnjaki, lokalna uprava in lokalni odločevalci. Med delovnim tednom je vodstvena skupina projekta organizirala dvostranske pogovore med strokovnjaki in odločevalci, na katerih so razpravljali o opredelitvi in prepoznavanju problemov ter o možnostih razvoja v regiji Kavala.

Četrta delavnica projekta STATUS je bila 3. oktobra. Med delavnico je bil odločevalcem in lokalnim oblastem predstavljen predstavitveni plakat strategije področja Kavala. Razpravljali so tudi o ustanovitvi akcijske skupine ter urbanega centra.

Balti, delavnica, 18. do 20. septembra 2014

Med 18. in 20. septembrom je bila v Baltiju 3. delavnica projekta STATUS.  Na delavnici so bile obravnavane naslednje teme:
osnutek streteškega agende (urbane strategije) in predstavitveni plakat akcije – namen, vizija, cilji , prikaz strukture sistema posterjev;
specifikacija najbolj izvedljivih načrtov (prioritetnih načrtov) za glavne teme intervencijskega območja – opis vsakega projekta in prispevek k doseganju ciljev urbane strategije;
zadnja verzija urbane akcijske skupine (osnutek – partnerski sporazum);
ustanovitev urbanega centra (po dogovorjenih pravilih za osnutek uredbe o organiziranju in delovanju urbane akcijske skupine Balti v okviru projekta STATUS).

Več informacij o delavnici je na voljo na lokalni spletni strani.

Kavala, delavnica, 16. do 18. septembra 2014

Tretja delavnica se je osredotočila na apliciranje strategij s prvih dveh delavnice skozi finaliziranje in implementacijo izbranih strateških načrtov večjih posegov. Predstavljene in obravnavane teme na delavnici so bile naslednje:
Nov institucionalni okvir za prostorsko načrtovanje;
Kakšne so napovedi glede urbanističnega načrtovanja v regiji;
Pregled sedanjih rezultatov preteklih delavnic in trenutnega stanja v Kavali;
Potencialni viri financiranja za posege mestnega in prostorskega načrtovanja;
Okrogla miza z odločevalci in zainteresiranimi.

Zaključne pripombe tretje delavnice so bile, da so predlogi, oziroma reštive prvih dveh delavnic pripomogli pri oblikovanju štirih delovnih načrtov glede prednostnih osi, na katere bi se lahko osredotočila občina Kavala pri oblikovanju končne strateške agende. Po pogovoru z deležniki in lokalno skupino strokovnjakov, je bil za program, ki se bo uresničeval in bo financiran, prepoznan potencial v alternativnem turizmu na obravnavanem območju. 

Italija, delavnica, 8. in 9. septembra

Fundacija GraphiTech je v muzeju Alto Garda (La Rocca) v Riva del Garda 8. in 9. septembra organizirala delavnico na temo Urban Planning – Large Scale Modeling (urbanistično načrtovanje – modeliranje v velikem merilu) v sklopu projekta STATUS in je bila namenjena arhitektom, urbanistom, inženirjem, študentom in lokalni upravi.

Prvi dan je bil namenjen prezentacijam priznanih raziskovalcev in podjetnikov iz Italije, Irske in ZDA, ki so prispevali strokovni uvid v vprašanja razvoja integriranih GIS-ov. Njihov prispevek k osrednjim vprašanjem delavnice (načrtovanje v velikem merilu in urbanistično načrtovanje) je bil koristen pri oblikovanju končne oblike prve platforme SEE Space za mala in srednje velika mesta.

Uvodne besede je podal strokovni predsednik R. de Amicis, zatem pa so bila na vrsti predavanja, ki so predstavila naslednje tematike:
- Nova širokopasovna infrastruktura kot integralni del urbanističnega načrtovanja pametnih regij (Diego Taglioni, Trentino Network, Trento, Italija);
- Metode zajema geoprostorskih podatkov in nove tehnologije za podporo prostorskemu načrtovanju in geodeziji (Enda Nolan, Coastway Surveys, Bagenalstown, Irska);
- Trajnostni urbani razvoj: za meščane z meščani (Iacoppo Carreras, U-Hopper, Trento, Italija);
- Nove tehnologije za trajnostno načrtovanje (Giovanni Perego, Tech Data, Milano, Italija);
- Mestno gozdarstvo za pametnejša mesta (Enda Keane, TreeMetrics, Cork, Irska);
- Uporaba dokazljivega modeliranja in analiz podatkov za izboljšano odločanje v urbanističnem načrtovanju (William Haynes, Future Analytics, Dublin, Irska);
- Proceduralno 3d modeliranje pri oblikovanju pametnih mest (Patrick Brooks, ESRI, Los Angeles, ZDA);
- Hitre presoje historičnega stavbnega fonda in njegove konstrukcijske značilnosti ter potresna ranljivost (Marco Zuppiroli, Univerza Ferrara, Ferrara, Italija);
- Prepoznavanje potreb po usklajenih prostorskih podatkih pri načrtovanju mest (Piergiorgio Cipriano, Sinergis, Ferrara, Italija).
Drugi dan delavnice je bila organizirana delovna okrogla miza z diskusijo o končnih izdelkih projekta STATUS, ki bodo objavljeni na spletni strani. Udeležili so se je predstavniki partnerskih mest, strokovni in tehnični partnerji, kakor tudi drugi strokovni predstavniki programa. Sestanek je želel odgovoriti na različna vprašanja glede projekta in oblikovati končno vsebino SEE City platforme, kot STATUS spletnega orodja za podporo trajnostnemu razvoju, sovisnosti in integraciji v Jugovzhodni Evropi.

Prva tema je bila tehnična podpora končni platformi. Partnerji so se strinjali, da naj bi Fundacija Graphitech nudila pomoč partnerjem tudi po koncu projekta STATUS. Poleg tega je bilo govora o dodatni delavnici, katere cilj bi bil nudenje osnovnega usposabljanja pri uporabi platforme.

Razprava se je zatem posvetila pregledu  nove verzije prostorskega atlasa. Partnerji so Graphitecu podali seznam izboljšav, ki bodo omogočale boljšo in preprostejšo uporabo platforme. Pridruženi partnerji so pripravili tudi odzive na stare možnosti atlasa in tudi predloge glede novih. 

Zatem so partnerji tehtali o tem, kako organizirati končno platformo in jo predstaviti javnosti, glede na to da naj bi bili na koncu na voljo trije sklopi:

- repozitorij ali hramba vse dokumentov, ki so nastali v času trajanja projekta STATUS;

- geoblog, spletno orodje, ki zbira in kaže urbane probleme in rešitve;

- prostorski atlas v obliki spletne platforme z zbirko trenutnih prostorskih podatkov, politik in zakonov.


Na koncu so se udeleženci osredotočili tudi na končno konferenco projekta STATUS. Opozorili so na kritične točke pri pripravi končne konference, ki bo konec oktobra v Alba Iulii.

Dvodnevna delavnica je bila zelo uspešna, saj se je je udeležilo skoraj 60 strokovnjakov, ki so izkazali veliko zanimanje za urbanistično načrtovanje in 3d modeliranje.

Satu Mare, delavnica, 3. in 4. julij 2014

Zadnja delavnica, ki je bila organizirana v okviru prijekta STATUS, je bila namenjena oblikovanja prostorske strateške agende mesta Satu Mare. Na njej se je zbralo 33 odločevalcev, oziroma deležnikov. 

Prvi dan je bila glavna debata namenjena oblikovanju strateškega dokumenta, udeleženci pa so se osredotočili na glavne prednostne točke za javne intervencije, vključujoč seznam projektov, evalvacijo potrebne količine sredstev za predstavitveni portfelj projekta in finančno načrtovanje. Vzdušje je bil živahno, vendar pa so bili udeleženci soglasni, da so načrtovane intervencije jasne rešitve dobro poznanih problemov, s katerimi se sooča mesto, tako da ni bilo navzkrižja mnenj in so se lahko predvsem posvečali podrobnostim. 

Drugega dne so odločevalci pregledali in ovrednotili rezultate in kazalce zunanjega monitoringa, zatem pa  nadaljevali z ovrednotenje najustreznejšega načina za vzpostavitev urbane delovne skupine. Udeleženci so bili soglasni, da je najprimernejša rešitev partnerski sporazum.

Baia Mare, delavnica, 3. in 4. julij 2014

Tretja in četrta delavnica projekta STATUS sta bili 3. in 4. julija. Glavne teme prvega dne so bile predstavitve projekta metropolitanskega območja Baia Mare in integracija projektov na nivoju regije. Naslednji dan so bile razprave osredotočene na tematiko o oblikovanje urbanih delovnih skupin in urbanih centrov v metropolitanskem območju. Podrobno poročilo je na voljo na spletu, na naslovu:

http://seecityplatform.net/documents/events_report/
ReportWS3_BaiaMare.pdf

Bati, delavnica, 15. in 16. maj 2014

V Baltiju je bila 15. in 16. maja pripravljena pripravljena druga delavnica. Na njej je sodeloval mednarodni strokovnjak Pietro Elisei, projektni vsebinski vodja Urbasofie, organizatorji in moderatorji delavnice ter v projekt neposredno vpleteni odločevalci. 

Ta, druga delavnica je  imela zastavljene naslednje cilje:
zbrati deležnike, da bi postali dejavni v procesu analiziranja problemov, ki jih je izpostavila prva delavnica;
ovrednotenje problemov na vseh področjih dela, da bi lahko tako našli rešitve za najbolj pereče teme, s povezanih delovnih področij na obravnavanem območju središča občine Balti in jim dati prednost.

Mednarodni strokovnjaki so v dejavnem procesu delovnih skupin prišli do konkretnih rešitev in učinkovitih metod, da bi lahko dosegli želene rezultate. Vse navedene rešitve so bile zabeležene za nadaljnjo razpravo in analize v mestni skupščini Balti z drugimi strokovnjaki delovnih področij, na katere se nanašajo. 

Balti, konferenca, 14. maj 2014

V mestni občini Balti je bila 14. maja 2014 uvodna konferenca projekta STATUS, ki se jo je udeležilo približno 50 udeležencev. Konferenca se je odvijala na isti dan kot sestanek sveta evropske regije Zgornji Prut, kar je omogočilo tudi sodelovanje predstavnikov iz Romunije, Ukrajine in Moldavije. Generalni konzul Mihai Baciu je poudaril pomembnost takih projektov, kot je STATUS za uravnoteženi ekonomski razvoj ciljni območij, za krepitev političnih in kulturnih odnosov med sodelujočimi deželami. In ne nazadnje je izpostavil pomembno vlogo tako sodelovanje med državami evroobmočja in projektov pri pridobivanju evropskih sredstev.

Na konferenci je uvodne besede podala podžupanja občine Balti, Marina Covali, sledil je uvodni govor vsebinskega projektnega vodje Urbasofia, Piedro Elisei. Za njim je lokalni projektni vodja Sergiu Culibaba pripravil predstavitev projekta STATUS ter predstavil njegov namen, cilje in dosedanje rezultate. Pietro Elisei pa je predstavil praktične primere, ki so jih naredili partnerji projekta. 

Zatem je spregovoril Zinovii Broide kot predstavnik Ukrajine, partnerice projekta in direktor tehniško-znanstvenega centra »ECORESURS« iz  kraja Černivtsi v Ukrajini. Spregovoril je o promociji in udejanjanju principov in praks projekta STATUS v širši regiji Moldavije, Romunije in Ukrajine.

Srečanje je zaključila Marina Covali in opozorila na pomembnost javne participacije ter na nujnost njenega vključevanja pri razvoju projekta.

Abruzzo, delavnica, marec 2014

Delavnice »Prostorski vidiki regijskih programov unije  2014/2020«, organizirane v okviru evropskega projekta STATUS, ki se ukvarja s tematikami v zvezi s trajnostnim prostorskim razvojem mest in promovira lokalne razvojne metodologije, temelječe na participatornih načrtovalskih orodjih, se je udeležil tudi predsednik dežele Abruci, Gianni Chiodi.

Delo se je osredotočilo na prikaz postopkov, ki jih vsebuje novi načrt pokrajinskih programov ter posledice teh dejanj na lokalni prostor.

Predsednik je poudaril, da so glede na novo zamišljene posege, glavni stebri lokalne strategije krizna področja, odročna področja, urbana območja in koncesije upravljanja skupnega dobrega voda in rek.

Postopek zahteva, da je treba koordinirati vse možne vire evropskih sredstev, da bi tako našli ustrezne vire za vsako od omenjenih področij. Tako bi lahko pripravili učinkovito delovno strategijo. 

Med delavnico, ki so se je udeležili tako zainteresirane strani in partnerji, je bila poudarjena priložnost, da se zadrži pogovore o koncesijah za vode in reke, kot procesih prostorskega načrtovanja s pogajanji, ki so prioritete investiranja iz sredstev programa 2014–2020. 

Vsi podrobneje obravnavani projekti bodo uresničeni, da bi tako razvijali skupne politike, ki so usmerjene k procesom lokalnih sprememb, omejevanju posegov na zemljišča, rehabilitaciji degradiranih območij ter s skupnimi cilji in načrti, navezujočimi se na smernice, ki so bile določene v tem lokalnem programskem obdobju.

Herceg Novi, 2. delavnica, 17. do 19. marca 2014

Druga delavnica STATUS je bila v Herceg Novem od 17. do 19. marca 2014. Pred delavnico so bili izvedeni pripravljalni sestanki, ki se jih je udeležila partnerska skupina STATUS iz Herceg Novega. Delavnice so se udeležili povabljeni nosilci iz različnih lokalnih organizacij, podjetij javne komunale, opazovalci in predstavniki lokalnih oblasti. Povabljeni strokovnjaki: krajinska arhitektka Milica Berberović, prometni inženir Zoran Bijelić in gradbena inženirka Jelena Djaković so se udeležili srečanja in aktivno prispevali k dosežkom druge delavnice. Spregovorili smo o problemih, ki jih je definirala prva delavnica in preučili rešitve, ki se tičejo:
okolja (urbanega in naravnega),
mobilnosti in dostopnosti,
poslovnega okolja,
strukture oblasti in večanja moči lokalnih skupnosti glede odločanja,
javnih prostorov in urbane obnove/regeneracije.

Vse teme in odgovori so se nanašali na razvoj turizma in infrastrukture, nanašali so se na projekte, ki so v teku, na strategije in načrte. Preučili smo argumente za in proti, kakor tudi možne konflikte, ki bi nastali na stopnji implementacije. Ugotovljeni so bili finančni viri in odgovornost, upoštevaje lokalne zmogljivosti, javno-zasebno partnerstvo in že izkazano zanimanje zasebnih podjetij. Na drugo delavnico so bili povabljeni tudi mediji. V dveh dnevnih časopisih Pobjeda in Dan ter na lokalni televiziji so bili objavljeni intervjuji in poročila. Radio Herceg Novi je napovedal drugo delavnico in objavil pred delavnico pripravljen pogovor, iste informacije so bile objavljene tudi na spletni strani www.hercegnovi.me.

Baia Mare, 2. delavnica - marec 2014

Letos je bila med 10. in 11. marcem 2014 organizirana druga delavnica. Namen je bil začetek priprave povezane prostorske strategije za razvoj regije Baia Mare Metropolitan Area. Cilji druge delavnice:
 • Izbira in rangiranje najboljših rešitev za težke probleme regije Baia Mare Metropolitan Area;
 • Povezava lokalnih potreb po razvoju z nacionalnimi in regijskimi okviri za 2014-2020 (pogodba o partnerstvu, regionalni izvedbeni program, regionalni program za razvoj);
 • Povezava programov/projektov medobčinskih razvojnih organizacij, lokalnih podpornih skupin za podeželje, podjetij in pa projektov regijskega sveta Maramures;
 • Aktiviranje lokalnega urbanega akcijskega tima in priprava njegove končne oblike, ki bo delovala v okviru urbanega centra regije Metropolitan Baia Mare;
 • Krepitev dialoga in vključenosti, kar se bo nadaljevalo tudi po končanju projekta.

 •  

  Herceg Novi, 2. delavnica - marec 2014

  Druga STATUS delavnica je bila v Herceg Novem od 17. do 19. marca 2014. Pred to delavnico so bili pripravljalni sestanki, ki se jih je udeležila partnerska skupina STATUS iz Herceg Novega. Delavnice so se udeležili povabljeni nosilci iz različnih lokalnih organizacij, podjetij javne komunale, opazovalci in predstavniki lokalnih oblasti. Povabljeni strokovnjaki: krajinska arhitektka Milica Berberović, prometni inženir Zoran Bijelić in gradbena inženirka Jelena Djaković, so se udeležili srečanja in aktivno prispevali k dosežkom druge delavnice. Spregovorili smo o problemih, ki jih je definirala prva delavnica in preučili rešitve, ki se tičejo:
 • okolja (urbanega in naravnega),
 • mobilnosti in dostopnosti,
 • poslovnega okolja,
 • strukture oblasti in večanja moči lokalnih skupnosti glede odločanja,
 • javnih prostorov in urbane obnove/regeneracije.

 •  
  Vse teme in odgovori so se nanašali na razvoj turizma in infrastrukture, nanašali so se na projekte, ki so v teku, na strategije in načrte. Preučili smo argumente za in proti, kakor tudi možne konflikte, ki bi nastali na stopnji implementacije. Ugotovljeni so bili finančni viri in odgovornost, upoštevaje lokalne zmogljivosti, javno-zasebno partnerstvo in že izkazano zanimanje privatnih podjetij. Na drugo delavnico so bili povabljeni tudi mediji. V dveh dnevnih časopisih Pobjeda in Dan ter na lokalni televiziji so bili objavljeni intervjuji in poročila. Radio Herceg Novi je napovedal drugo delavnico in objavil pred delavnico narejen pogovor, iste informacije so bile objavljene tudi na spletni strani www.hercegnovi.me

  Alba Iulia, 2. delavnica - februar 2014

  Druga delavnica je potekala od 11. do 12. februarja 2014 v Alba Iulii. Začela se je z uvodnim sestankom z mestnim načelnikom g. Nicusorjem Moldovanom. Za sestanek je bila dobrodošla prisotnost strokovnjakov za prostorsko načrtovanje, Dereka Martina in Cristine Tartari, kot tudi organizatorke delavnice arh. Simone Pascariu ter skupin Urbasofije in Eurodite. Na oblikovalski delavnici so se v konferenčni dvorani AIDA srečali najbolj aktivni nosilci, da bi finalizirali mestno razvojno strategijo za obdobje 2014-2020. Temelji strategije vključujejo platformo javnih prostorov, turizma in kulture, kmetijski razvoj, ekološko produktivno opremljena področja, tehnološki park, okolje in razvedrilo, kakor tudi bolj dolgoročne zasnove, kot so redefiniranje sosesk in ustvarjanje zelenega pasu.

  Temerin, 1. delavnica - november 2013

  Prva delavnica projekta STATUS je bila v prostorih agencije za razvoj občine Temerin med 21. in 23. novembrom 2013. Prvi dan je bil namenjen seznanitvi nosilcev interesa s širšimi cilji projekta STATUS, predstavitvi dela, ki je bilo na projektu narejeno v preteklih mesecih, predstavitvi metodologije in programa delavnice ter odpreti diskusijo o delu, ki ga je treba opraviti v prihodnjih dneh, tednih in mesecih.

  Drugi in tretji dan delavnice sta bila osredotočena na konkretne teme. Udeleženci so bili razdeljeni v tematske delovne skupine in so začeli z delom in diskusijami o podrobnejših temah glede naravnega okolja, mobilnosti in dostopnosti, poslovnega okolja, itd. Prva delavnica projekta STATUS v Temerinu je bila sklenjena s skupno ugotovitvijo, da je ustvarjalni proces s sodelovanjem nosilcev interesa obetajoč, kreativen, zabaven in stimulativen. Udeleženci so se strinjali, da je treba v pripravo druge delavnice vložiti še več dela ter vključiti v postopke še več nosilcev.

  Srečanje na polovici projektnega obdobja - december 2013


  Srečanje na polovici projektnega obdobja STATUS je bilo v Schwechatu v Avstriji, od 9. do 11. decembra 2013. Prvi dan srečanja sta bila prisotna Johannes Gabriel, programski vodja SEE in Niko Finka, finančni vodja SEE.
  9. december
  Delovni dan so s pozdravnim nagovorom začeli župan Schwechata, g. Gerhard Frauenberger in predstavnika gostitelja, Inštituta CEIT Alanova, Manfred Schrenk in Christian Eizinger ter predstavnica vodilnega partnerja, Io Chatzovaryti. Partnerji so pozdravili novega člana ENPI, mestno občino Balti, ki jo je predstavljal Serghei Culibaba. Sledili so govori Johannesa Gabriela, programskega vodje SEE in Nika Finka, finančnega vodje, predstavitev aktivnosti 3.1, 3.2, 3.4 in 3.5 projekta ter predstavitev naloge WP4. V drugem delu dneva so vsi partnerji predstavili izide prvega sklopa delavnic. Delovni dan je zaključila diskusija o izidih delavnic prostorskega partnerstva.
     
  10. december
  Drugi dan srečanja je bil namenjen strokovnim predstavitvam. Strokovnjaki so se osredotočili na teme, kot je vključenost deležnikov/nosilcev v postopek načrtovanja, na pripravo na delavnico o rešitvah, na vprašanja strateškega načrtovanja, geo podatke in načrtovanje namenske rabe prostora. 

  Ob koncu dneva so bile neformalne diskusije med vodstveno skupino projekta in posameznimi partnerji.
     
  11. december
  Dan se je začel s predstavitvijo finančnega vidika napredovanja projekta. Kasneje je bilo sestanek upravnega odbora, kjer so bile sprejete odločitve o vsebini in finančnih vprašanjih. Sestanek se je končal z diskusijo o korakih, ki naj jim sledijo partnerji, funkcionalnosti platforme v prihajajočih delavnicah in s končnimi sklepi srečanja v Schwechatu.
     

  Baia Mare, 1. delavnica

  Med 25. in 27. novembrom je metropolitanska regija Baia Mare (ZMBM) v mestu Baia Mare v Romuniji gostila prvo delavnico v okviru projekta STATUS. Sodelovali so tudi Urbasofia, Eurodite in številni strokovnjaki, od katerih omenimo naslednje: dr. Pietro Elisei (vsebinski vodja projekta STATUS, sicer mestni in regionalni načrtovalec), arh. Simona Monica Pascariu (organizatorka in povezovalka delavnice, urbanistična načrtovalka) in Paul Pece (poslanec, tajnik ZMBM).

  Plenarno zasedanje je prvi dan povzelo dejansko stanje projekta STATUS in disfunkcionalnosti, ki jih srečujejo mestne občine regije ZMBM skupaj s predstavniki lokalnih nosilcev interesov, pri določanju povezanih praktičnih strategij in rešitev za metropolitanske strateške programe. Ti so predstavljali javne institucije in javne službe (drugi dan) ter poslovni sektor (tretji dan). Zagon lokalnih delovnih skupin se je izkazal z učinkovito in uspešno komunikacijo in dejavno voljo, o čemer lahko s ponosom poročamo.
   
   

  Herceg Novi, 1. delavnica

    Mestna občina Herceg Novi je imela svojo prvo delavnico v okviru projekta STATUS v času od 19. do 21. novembra 2013. V skladu s temo razvoja turizma in infrastrukture v mestni občini Herceg Novi je bil oblikovan program delavnice. K programu so lahko izbrani udeleženci prispevali z ugotavljanjem trenutnega stanja kot osnove za nadaljnje dejavnosti načrtovanja. Delavnica je bila organizirana kot kombinacija odprte diskusije, v kateri so sodelovali vsi udeleženci in tematskih delovnih skupin, ki so bili oblikovane glede na izbrane tematike. Naša skupina je zelo zadovoljna z odzivom nosilcev in posameznih udeležencev, ki so pokazali interes za izbrane tematike.

  Alba Iulia, 1. delavnica

  Prva delavnica projekta STATUS je bila od 30. oktobra do 1. novembra 2013 v Alba Iulii, v Romuniji. Delavnico so organizirali: partner AIDA - Association for Intercommunity Development, Urbasofia, Eurodite in številni strokovnjaki, med njimi arh. Simona Monica Pascariu (organizatorka in povezovalka delavnice, urbanistična načrtovalka), Veronica Constantin (strokovnjakinja za GIS-e, ADR Center), dr. Ionela Gavrilă, dr. Marius Deca in dr. Ioan Bele. Tema delavnice je vključevala urbani prostorski razvoj – dostopnost in mobilnost, javni prostor – infrastruktura in povezane službe (zdravstvo, razvoj in izobraževanje, sociala, kultura, informacijska tehnologija, bivanje, transport, distribucijski sistemi). V treh zaporednih dneh je več delovnih skupin razpravljalo o razhajajočih in povezujočih vidikih zgoraj omenjenih tematik, s ciljem praktičnih integriranih strategij in rešitev.

  Drama, 1. delavnica

  Prvo STATUS delavnico v Drami je organizirala zbornica za trgovino in industrijo iz Drame, od 29. do 31. oktobra 2013.    
     

  Tretje srečanje partnerjev projekta STATUS

  Tretje srečanje partnerjev STATUS in konferenca ob polovici projektnega obdobja - midterm, bo od 9. do 11. decembra 2013 v Schwechatu, mestu pri Dunaju , v večnamenskem centru Multiversum Schwechat, Mohringgasse 2-4.
   

  Drugo srečanje partnerjev projekta STATUS

  Drugo srečanje partnerjev projekta STATUS je bilo v Herceg Novem v Črni gori, 19. in 20. septembra 2013. Dvodnevno srečanje je ponudilo prisotnim enajstim partnerjem mnogo priložnosti za izmenjavo izkušenj in zamisli glede vprašanj strateškega načrtovanja.
  19. september
  Po kratkem uvodnem nagovoru župana Herceg Novega, g. Dejana Mandića, se je delovni dan nadaljeval s predstavitvami držav partneric in tehničnih partnerjev. Predstavitve so se dotaknile tem kot: metodologija in cilji aktivnosti 3.1 (integriran pristop k zbiranju podatkov in informacij o deležnikih) in 3.2 (operativna analiza partnerjev), metodologija in cilji aktivnosti 3.3 (tehnično poročilo o geo podatkih), posamezne predstavitve rezultatov aktivnosti 3.2, 3.2, 3.3 in usmeritve partnerjev. Po predstavitvah so strokovnjaki za področje vsebinskega vodenja dali pripombe o kakovosti podanega. Dan se je zaključil z neformalnimi diskusijami med vodstvom projekta STATUS in posameznimi partnerji.
   
  20. september
  Drugi dan srečanja se je osredotočil na vprašanja vodenja projekta. Najprej je bilo govora o finačnem upravljanju, o proračunu, premalo ali preveč porabljenimi sredstvi in poročanju. Finančni vodja je partnerjem posredoval nekaj smernic o tem, kako se izogniti prenizki porabi sredstev. Kasneje je bil predstavljen komunikacijski načrt projekta STATUS. Predstavitev je spregovorila o vprašanjih kot so: aktivnosti, planiranje, odgovornost partnerjev in spremljanje osveščanja. V drugi polovici dneva je bila razprava o povratnih odzivih na vsebine. Predstavljena je bila pot, ki vodi k pripravi programov in začetni cilji z uvodnega sestanka ter dani predlogi, kako ostati pri začrtanih ciljih.

  Na koncu je dr. Gabriel Pascariu, predstavnik pridruženega strateškega partnerja RUR, podal oceno o usmeritvah posameznih partnerjev in nabor predlogov za dosego prihodnjih ciljev.

  Uvodno srečanje partnerjev projekta STATUS

  Projekt STATUS se je začel z uspešnim uvodnim sestankom, ki je bil od 9. do 10. maja v Kavali, v Grčiji, domačem mestu vodilnega partnerja.

  Dvodnevno srečanje je ponudilo priložnost, da se deset partnerjev in strokovnih izvedencev spozna in izmenja izkušnje ter zamisli o vprašanjih strateškega načrtovanja, s katerimi se spopadajo. Vsi partnerji so pokazali velik interes za projekt in se zavezali k načrtovanim aktivnostim.
   
  9. maj
  Po kratki dobrodošlici se je delovni dan začel s predstavitvami partnerjev in strokovnih izvedencev. Ti strokovni izvedenci predstavljajo zalogo znanja, do katerega lahko dostopajo vsi partnerji glede vprašanj, ki se bodo porajala z nastajajočo vsebino in udejanjanjem v okviru projekta. Predstavitve so se dotaknile tem kot: prostorska kohezija, vizije onkraj načrtovanja in strateško načrtovanje.

  Strokovni izvedenci so poudarili potrebo po povezanem pristopu, po širokem vpogledu na globalno situacijo tudi za mesta, ki naj temu sledijo in to upoštevajo pri določevanju smernic lokalnega razvoja. Urbana in regijska konkurenčnost je gonilna sila razvoja. Meje so vedno bolj zabrisane, projekti se vedno bolj ozirajo za scenariji preko meja. Načrtovalski modeli se spreminjajo po vsem svetu, ker se zelo hitro spreminjajo potrebe mest, regij in pokrajin. Povezljivost, sodelovanje in integriranost so postali bistveni mejniki za trajnostni razvoj. Proces načrtovanja mora biti pomembnejši od izdelkov, ki iz njega nastanejo, še več, načrtovanje in strategije morajo biti iniciativni. Nazadnje se je diskusija osredotočila na nujnost povezanih dejanj na različnih nivojih. Implementiranje projektov mora upoštevati učinke v širšem merilu, kot pa je samo območje intervencije. Elementi, ki so na voljo znotraj projekta, morajo biti prilagojeni lokalnim situacijam in potrebam. Eden najpomembnejših vidikov je kontinuiteta procesa.

  V nadaljevanju dneva so bila predmet diskusije vprašanja, povezana s posameznimi sklopi oz. nalogami projekta, kot so poročanje in zbiranje podlog, zbiranje podatkov, časovni okvir glede na pozni začetek projekta, razvoj spletne platforme, razvoj urbanih centrov in delovnih timov ter bodočih delavnic.
  10. maj
  Drugi dan je bil namenjen predstavitvam posameznih partnerskih mest in dvem vzporednim sejam. Predstavitev o trenutnem stanju in prihodnjih izzivih mest, je bila dobra priložnost za partnerje, strokovne izvedence in tehnične partnerje, da so dobili pregled nad raznolikimi lokalnimi situacijami, nad potrebami in ambicijami partnerskih mest. Predstavitve so podrobno pokazale informacije o mestih in regijah ter jih lahko smatramo kot predhodne analize lokalnega položaja in kot začetni korak za nadaljnje aktivnosti projekta. Po predstavitvah partnerjev sta bili organizirani dve diskusiji med predstavniki mest in regij ter strokovnimi izvedenci.

  Dan je zaključilo razmišljanje o javni participaciji, ki predstavlja prvo vprašanje, s katerimi se bodo morala soočiti mesta pri delu na projektu. Tako bodo mesta najprej morala prepoznati najbolj očitne nosilce in povečati spisek deležnikov, ne nujno le na odločevalce, ampak na igralce, ki so vpleteni v proces načrtovanja in mu aktivno pripadajo. Lokalne politične strani imajo odločilno besedo pri delovanju in oblikovanju programov in načinu oblikovanja urbanih centrov. Lokalni doprinos k razmišljanju je ključnega pomena za uspešne postopke.

  Financiranje projekta

    

  STATUS je projekt, ki ga podpira Program Jugovzhodna Evropa (SEE Programme) 2007 – 2013.
 • trajanje 24 mesecev,
 • celotni proračun projekta: 1.874.105,00 €
 • prispevek ERDF: 1.459.131,25 €
 • prispevek IPA: 133.858,00 €
 • www.seecityplatform.net
 • www.southeast-europe.net/hu/
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
 •  

  Koordinacija

  Io Chatzivaryti - koordinatorka projekta
  občina Kavala
  consultants@dkavalas.gr

  dr. Pietro Elisei - vsebinski vodja
  Urbasofia
  dr.pietro.elisei@gmail.com

  Joep de Roo - projektni vodja
  Eurodite
  deroo@eurodite.com

  Kontaktni osebi v Sloveniji


  Boštjan Cotič - vodja projekta
  Urbanistični inštitut Republike Slovenije
  bostjan.cotic@uirs.si

  Barbara Mušič - strokovna koordinatorka, vodja stikov z javnostmi
  Urbanistični inštitut Republike Slovenije
  barbara.music@uirs.si